Algemene voorwaarden


Accueil > Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Inleiding


De website is algehele eigendom van Bio Factory met inbegrip van alle daarbij behorende rechten. Reproductie, integraal of gedeeltelijk, is uitsluitend toegestaan met instemming van de eigenaren. Hyperlinks naar de site zijn toegestaan.

1. Aanvaarding van de voorwaarden

Op het moment van de overdracht van de bestelling erkent de klant kennis genomen te hebben van de bijzondere voorwaarden van de verkoop, zoals gemeld op dit scherm, en erkent hij/zij uitdrukkelijk deze zonder voorbehoud te aanvaarden. Deze algemene voorwaarden regelen de contractuële betrekkingen tussen Bio Factory en de klant. Beide partijen aanvaarden deze zonder voorbehoud. Deze algemene voorwaarden prevaleren boven alle andere voorwaarden vermeld in elk ander document, behoudens voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke afwijkingen.

2. Bestelling

Automatische registratiesystemen worden als geldig bewijs erkend van de aard, inhoud en datum van de bestelling. Bio Factory bevestigt de aanvaarding van de bestelling aan de klant op het e-mailadres dat deze heeft meegedeeld. De verkoop is pas geldig vanaf de bevestiging van de bestelling. Bio Factory behoudt zich het recht voor om elke bestelling te annuleren van klanten waarmee een geschil gerezen is over de betaling van een voorgaande bestelling. De koper is gebonden door de informatie die hij verstekt heeft bij de bestelling: indien deze gegevens fouten bevatten, loopt de verkoper geen aansprakelijkheid op wanneer hij dienstengevolge het product niet kan leveren.

3.Levering


Na de bevestiging van de bestelling, verbindt Bio Factory verbindt zich ertoe alle door de koper gevraagde referenties te leveren aan zijn verzender, binnen de aangeduide termijn op de fiche van het artikel in het hokje “Leveringstermijn”. Per contract met Bio Factory verbindt de verzender zich ertoe de bestelling te leveren aan het adres van de koper, voorzien door Bio Factory. Eventuele vertraging geeft de koper niet het recht om een schadevergoeding te eisen. Maar in geval van een excessief verlate levering kan de klant op dat moment zijn bestelling annuleren en een vergoeding vragen aan Bio Factory. In geval van zichtbare fouten beschikt de koper over een recht van retour onder de voorwaarden bepaald in dit document (artikel Intrekking).

4. Intrekking

De klant beschikt over een termijn van
14 dagen (beginnende van aankomst van het artikel) om zich een mening te vormen en in geval van ontevredenheid, de goederen terug te sturen. Om een ruil of een vergoeding te bekomen, moet de klant het/de nieuw(e) artikel(en) terugsturen in de originele verpakking, intact en vergezeld van alle eventuele accessoires, handleidingen en documentatie.

In geval van uitoefening van het recht van de intrekking is Bio Factory gehouden tot de terugbetaling van de door de klant gestorte bedragen zonder de retourkosten, die voor rekening van de klant blijven. De terugbetaling is binnen een termijn van maximum 15 dagen verschuldigd.

5. Prijs


De genoemde prijzen zijn in euro, alle taksen inbegrepen. De transportkosten zijn vermeld op de fiches van het product. De aangegeven prijs in de bevestiging van de bestelling is de definitieve prijs, alle taksen inbegrepen en inclusief BTW voor de EEG landen. Deze prijs omvat de prijs van de producten en de kosten van verhandeling, verpakking, bewaring en transport.

6. Betaling


De aangerekende
prijs aan de klant is de aangegeven prijs op de bevestiging van bestelling geadresseerd door Bio Factory. De prijs van de producten is contant betaalbaar op de effectieve leveringsdag. De betaling kan gebeuren via bankoverschrijving, PAYPAL (veiliggestelde betaling met bankkaart) of via PAYBOX (beveiligde betaling met bankkaart).

Het beveiligde betalingssysteem CIC biedt u de mogelijkheid om via een bancaire databank van CIC de betaling te regelen in een beveiligde omgeving. Uw bankkaartnummer wordt vervolgens gestuurd naar de databanken van de bank. Uw betaling wordt direct uitgevoerd bij een bank in een beveiligde omgeving, zonder langs de server van onze site te komen ? een zeer belangrijke bijkomende garantie dat uw kaartnummer enkel gekend is door de partnerbank CIC. De door de klant gevalideerde bestelling is pas effectief als de centra van de betrokken banken hun akkoord hebben gegeven voor de betaling. In geval van weigering door de genoemde centra, wordt de bestelling automatisch geannuleerd en wordt de klant op de hoogte gebracht via elektronische post. Bovendien behoudt Bio Factory zich het recht voor alle bestellingen te weigeren van een klant waarmee een geschil hangend is.


7. Geschillen


Dit contract is onderworpen aan de Belgische wet. Bio Factory kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke schade, zowel materieel als immaterieel of lichamelijk, die kan resulteren uit een slechte werking of het slechte gebruik van de verhalende producten. Hetzelfde geldt voor de eventuele wijzigingen van de producten die uitgaan van de fabrikanten. De aansprakelijkheid van Bio Factory zal in elk geval beperkt blijven tot het bedrag van de bestelling en zal niet in aanmerking komen voor gewone fouten of tekortkomingen die ondanks alle voorzorgen hadden kunnen blijven bestaan bij de voorstelling van de producten. In geval van moeilijkheden bij de uitvoering van deze overeenkomst, heeft de koper de mogelijkheid ? vooraleer gerechtelijke stappen te ondernemen ? een minnelijke regeling te vinden, met name met de hulp van een beroepsvereniging,
een consumentenvereniging of elk ander adviesorgaan naar zijn keuze. Hierbij wordt gewezen op het feit dat het onderzoek van de minnelijke schikking de “korte termijn” van de wettelijke garantie niet onderbreekt, noch de duur van de contractuele garantie.

Er wordt aan herinnerd dat over
het algemeen en onder voorbehoud van de beoordeling van de rechtbanken, de naleving van de bepalingen van het huidige contract betreffende de contractuele garantie, veronderstelt dat de koper zijn financiële verbintenissen nakomt jegens de verkoper. Alle klachten of bezwaren zullen altijd met oplettende welwillendheid behandeld worden, aangezien de goede trouw altijd verondersteld wordt bij degene die de moeite neemt om een gegeven omstandigheid naar buiten te brengen.

8. Garantie


Alle artikelen van Bio Factory genieten twee jaar garantie. Dat betekent dat als een artikel zich tijdens de twee jaar die volgen op de datum van aankoop in slechte staat bevindt of aan een storing onderhevig is, u het kunt terugsturen voor terugbetaling of omruiling.

In geen geval kan Bio Factory aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van reglementaire wetsbepalingen die gelden in het land van ontvangst. De verantwoordelijkheid van Bio Factory is systematisch beperkt tot de waarde van het betwiste product op de datum van verkoop en dit zonder mogelijkheid van verhaal jegens het merk of de producerende vennootschap.


9. Veiligheidsvoorschriften


De klant dient de veiligheidsvoorschriften, die van toepassing zijn op biohaarden en bio-ethanol branders, te hebben gelezen en aanvaard. De naleving van de veiligheidsvoorschriften (online op de website) is absoluut nodig om alle brandwonden en brandrisico’s te vermijden. De klant zal Bio Factory niet aansprakelijk kunnen stellen in verband met het gebruik van biohaarden en bio-ethanol branders.U kunt contact opnemen met de klantenservice: van maandag t/m vrijdag zijn wij bereikbaar op het telefoonnummer:
02 201 68 49 of per mail: contact@biofactory.be